На Маршаловите острови бяха приети регламенти за икономическите субстанции


Маршаловите острови приеха регламенти за икономически субстанции, приложими от 1 януари 2019 г. Интересно е обаче да се отбележи, че:

  • прилага се стриктно към съответните дейности (дейност в сферата на дистрибуцията и обслужването, финансирането и лизинговия бизнес, седалищната дейност, дейността на холдинговата компания, бизнеса с интелектуална собственост, корабоплаването, банковия бизнес и застрахователния бизнес)
  • Бизнесът на холдинговата компания се определя като чисто капиталово дружество
  • чисто акционерно дружество е обект на намален икономически тест за веществото
  • субектите трябва да предоставят съответната информация, ако това бъде поискано от секретаря
  • изглежда, че се прилага само за Master Series LLC (а не за всяка серия)
  • предприятието не трябва да удовлетворява изискването за икономическо вещество, ако предприятието може да претендира за данъчно пребиваване другаде.