ბელიზი IBC: საფასური გაიზარდა 100 აშშ დოლარიდან 200 აშშ დოლარამდე 1 აპრილიდან 2016


ბელიზი დაიწყო როგორც დაბალი ფასის იურისდიქცია მაღალ საერთაშორისო კონკურენტულ ბაზარზე: ინკორპორირებული კომპანიების ბაზარი.

ეს არის ერთ-ერთი ცუდი აპრილი. ბელიზის საკანონმდებლო ინსტრუმენტის No. 11 დან 2016 - საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიები (მოსაკრებლები) რეგულაციები 2016, ბელიზის საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიების სალიცენზიო მოსაკრებელი (IBC-ები) გაიზარდა 100-დან 200 აშშ დოლარამდე.