Hoa Kỳ thông qua “Đạo luật minh bạch của doanh nghiệp” yêu cầu tiết lộ Quyền sở hữu được hưởng lợi


Trong một thế giới mà tính minh bạch luôn tăng lên: Hoa Kỳ đã áp dụng “Đạo luật minh bạch của doanh nghiệp” yêu cầu tiết lộ bất kỳ Chủ sở hữu thụ hưởng nào có 25% điều khiển.

Đạo luật bao gồm các LLC và Quỹ tín thác theo luật định với tư cách là các thực thể báo cáo.

Điều này sẽ được thực thi không muộn hơn: 1st tháng 1 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: